ลำดับที ่9 บทที่ 7

แผนการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในโรงพยาบาล(C2)

Update

A01

A02

A02-E

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

 

การแบ่งประเภทภัยพิบัติตามห้วงเวลา

 

1.  ไม่ทราบมาก่อน   :  เหตุปล้น-จี้                   :  เหตุจับตัวประกัน  :  เหตุไฟไหม้    :  เหตุก่อวินาศกรรม       

2.  ทราบปานกลาง   :  กรณีสารอันตรายรั่วไหล  :  เหตุขู่วางระเบิด   :  กรณีทำร้ายตนเอง

                                 :  กรณีพายุ                      :  กรณีแผ่นดินไหว  :  กรณีผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่

3.  ทราบล่วงหน้า     :  กรณีน้ำท่วม                  :  กรณีภัยสงคราม

7.1  แผนเตรียมพร้อม  กรณีเหตุขู่วางระเบิด( In the event of bomb threat )

  1.  ให้ดำเนินการด้วยความสงบ    (Keep Calm.)

  2.  กรณีมีเหตุขู่วางระเบิดทางโทรศัพท์   (If threat is by telephone :)

   - ควรถ่วงเวลาในการโทรศัพท์ เพื่อหาข้อมูลของผู้โทรฯ  และพยายามเก็บข้อมูลจากผู้โทรฯ

   สถานที่วางระเบิด  เวลาที่จะระเบิด (Prolong call keep person talking and ask..Place of bomb..

   Time set to explode)

   - บันทึกข้อมูลเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ( Record information for police.)

  3.  รายงาน ผบ.แผน  และผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คือรายงานสิ่งที่พบ (Dial Emergency No..and

  report call. If object found : )

   - ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกินหน้าที่และความจำเป็น     ( Do not touch)

   -  รายงานสิ่งที่พบ  (Report find)

  4.  ควบคุมพื้นที่อันตราย (Keep areas clear.)

  5.  โทรศัพท์ไปสถานีตำรวจ สน………… โทร. ………………..(Call police)

   - เตรียมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยานพาหนะ

   ขนส่งผู้บาดเจ็บ (Advise.Fire Brigade / Ambulance)

  6.  ข้อควรระลึกถึงเสมอในเบื้องต้น คือ  (Basic Rules :)

   - เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเสมอ  (Treat as genuine)

   - บันทึกข้อมูลที่เที่ยงตรง และเชื่อถือได้  (Record exact information.)

7.2   แผนเตรียมพร้อม  กรณีเหตุปล้น จี้  (In the event of hold-up)

  บันทึกและรายงานบุคคลที่สงสัย  (Note and Report suspicious persons.)

  1. ถ้าต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้บุกรุก  ให้อยู่ในความสงบ และรายงานผู้บังคับบัญชา (ถ้าสามารถทำได้)

  (If confronted obey their instructions.)

  2. สิ่งที่ควรสังเกตตลอดเวลา   ( Observe  continually:)  คือ

   -  ข้อเรียกร้องต่าง ของผู้บุกรุก  ( Any articles touched by intruder(s))

   -  รายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง  เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย (Physical details and attire)

   -  ลักษณะเด่น  รวมไปถึงถ้อยคำ  ภาษา  และอาวุธที่ใช้ (Points which may aid description including

   mannerisms and weapons)

   -  เส้นทางที่ผู้บุกรุกจะหนีออกจากสถานที่  (Direction in which intruders leave the area.)

  3. รายงาน ผบ.แผน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น    (Notify senior person.)

7.3  แผนเตรียมพร้อมเหตุ  กรณีสารอันตรายรั่วไหล

  1. เคลื่อนย้ายคนออกจากพื้นที่ทันที หากสามารถปฏิบัติได้

  2. จำกัดการแพร่กระจายตัวของสารอันตราย เช่น ปิดประตู หน้าต่าง เป็นต้น

  3. แจ้งเหตุไปยัง บก.แผน ขอความช่วยเหลือ บก.แผน ประกาศ แผนรุนแรงฉุกเฉินให้ข้อมูลเบื้องต้น

  เกี่ยวกับรายละเอียดของสารอันตราย

  4. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น , ผบ.แผน ไปจุดเกิดเหตุ

  5. กันพื้นที่ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในบริเวณที่มีสารอันตรายรั่วไหล

  6 บก.แผน ประกาศแผนฉุกเฉินตามคำสั่ง เมื่อ ผบ.แผน ประเมินสถานการณ์แล้วมีแนวโน้มความรุนแรงและอันตรายสูง

7.4   แผนเตรียมพร้อมเหตุ  กรณีน้ำท่วม

  1. จัดเตรียมเรือ หรือยานพาหนะในการขนย้ายขณะน้ำท่วม

  2. เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สารเคมี สิ่งของต่างๆ ไว้สูงเหนือบริเวณที่น้ำท่วมถึง

  3. เมื่อน้ำเริ่มท่วมเข้าภายในพื้นที่ ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ภายในอาคาร/หน่วยงาน/พื้นที่  ป้องกันไฟฟ้าดูด ลัดวงจร

  4. แจ้งเหตุ บก.แผน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกโรงพยาบาล เมื่อไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

7.5   แผนเตรียมพร้อมเหตุ  กรณีพายุ

  1. ปิดหน้าต่างประตู ใช้เทปติดกระจกป้องกันการแตกกระจายหล่นลงมาแล้วเกิดอันตรายจากการถูกกระจกบาด

  2. เคลื่อนย้ายอพยพผู้ป่วยผู้อาศัยในอาคารที่ไม่สามารถปิดประตู หรือหน้าต่างได้

  3. ขณะพายุพัดผ่าน ให้หลบอยู่ภายในอาคาร และอาศัยอยู่ในส่วนหรือบริเวณที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สุดของอาคาร

  4. หากพายุพัดหอบหลังคาขึ้น ให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายแรงลม

7.6    แผนเตรียมพร้อม  กรณีแผ่นดินไหว

  1. ขณะเกิดการสั่นสะเทือน หากอยู่ในอาคารให้อยู่ภายในอาคารก่อน  หากอยู่ภายนอกอาคาร ก็ห้ามเข้าไปในอาคาร

  อยู่ในที่โล่งห่างไกลจากบริเวณที่มีต้นไม้ เสาไฟ และสิ่งปลูกสร้าง

  2. ห้ามใช้ลิฟท์  หลีกเลี่ยงการใช้บันได

  3. หาที่กำบัง  อยู่ห่างจากหน้าต่างและสิ่งของที่ตกหล่นทับได้

  4. อพยพออกจากบริเวณที่หลบภัย หลังจากแน่ใจว่าแผ่นดินไหวสงบลง

  5. เตรียมพร้อมรับการไหวตามมา ที่อาจเกิดขึ้นอีก (Aftershock)

  6.  รายงานตัวหรือพบกันที่จุดนัดพบโดยเร็วหลังเหตุการณ์ผ่านไป และเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้ว

 

  หมายเหตุ   การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระยะอันตราย ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ

7.7    เหตุจับตัวประกัน

  1. ให้เผชิญสถานการณ์ด้วยความสุขุมเยือกเย็น สงบสติอารมณ์ให้ดี

  2. แจ้ง บก.แผน  และ บก.แผน ประกาศเป็นรหัส (ถ้าทำได้) และ : แจ้งตำรวจ สน. ……..……..............

  โทร……………........…..ถ้าได้รับคำสั่ง

  3. ถ้าต้องพูดหรือเคลื่อนไหว ให้ใช้กิริยาที่นุ่มนวล และไม่ก้าวร้าว โดยรอเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย

  ผู้เจรจาหลัก มีหน้าที่เจรจากับคนร้ายโดยตรง  ผู้เจรจารองมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้เจรจาหลักในการเพิ่มเติมหรือ

  สับเปลี่ยน ให้คำแนะนำ เพื่อลดความตรึงเครียด

  4. ห้ามมิให้ยั่วยุคนร้าย  ทั้งจากประชาชนที่ดูเหตุการณ์หรือสื่อต่างๆ

  5. กำหนดจัดแนววงล้อมชั้นในรอบบริเวณคนร้ายยึดตัวประกันไว้ และวงล้อมชั้นนอก

  6.  ควบคุมการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ในอาคารโดยการตัดไฟ และงดจ่ายน้ำประปา

  7. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประสานกับผู้สื่อข่าว โดยการจัดให้อยู่บริเวณเดียวกัน โดยแถลงข่าวทุกระยะเหตุการณ์

  ไม่ปล่อยให้สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์หรือบันทึกเทปโทรทัศน์คนร้ายขณะเกิดเหตุการณ์

  8. เตรียมหน่วยปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมทั้งรถ Ambulance ตลอดจนรถดับเพลิง เพื่อป้องกันและ

  ระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นๆ

7.8    ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น พยายามทำร้ายตัวเองในโรงพยาบาล กรณีทำร้ายตนเอง  กำลังจะกระโดดตึก

  1. ผู้พบเหตุตั้งสติ และแจ้งเหตุ บก.แผน  , บก.แผน ประกาศเป็นรหัส , บก.แผนแจ้ง ผบ.แผน

   - แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

   - แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี……………. โทร………………….

   - แจ้งพยาบาลหัวหน้าเวร, แพทย์เวร เพื่อระงับเหตุ

  2. กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ

  3. บก.แผน ติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อขอรถดับเพลิงที่มีบันไดสามารถขึ้นไปบนชั้นที่ผู้ป่วยอยู่ได้

  4. เตรียมอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วยที่กำลังโดดตึก โดยจัดให้มีอุปกรณ์ตามความเหมาะสมและมาตรฐาน

  กรณีผู้ป่วยโดดตึกแล้ว

  1. ผู้พบเหตุการณ์แจ้งพยาบาล, แพทย์ ที่ใกล้ที่สุด และแจ้งบก.แผน

  2.  เจ้าหน้าที่ในตึกที่ใกล้ที่สุด นำส่งผู้ป่วยไปยังห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด

7.9      ผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่

  1. ผู้พบเหตุตั้งสติ และแจ้งเหตุ บก.แผน  , บก.แผน ประกาศเป็นรหัส(ถ้าทำได้) , บก.แผนแจ้ง  ผบ.แผน

   -  แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

   -  แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ  สถานี…………………….โทร……………………….

   -  แจ้งพยาบาลหัวหน้าเวร , แพทย์เวร เพื่อระงับเหตุ

  2. กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ

  3. เตรียมหน่วยปฐมพยาบาล , อุปกรณ์ช่วยชีวิต และนำผู้ประสบภัยไปส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด

INDEX
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>