ลำดับที ่12  ภาคผนวก

คำสั่งโรงพยาบาล ชามะนาว

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ และ

จัดทำคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ โรงพยาบาลชามะนาว

Update

A01

A02

A02-E

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

คำสั่ง โรงพยาบาลชามะนาว

ที่          /2548

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ และ

จัดทำคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ โรงพยาบาลชามะนาว

----------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินงานตามตามแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยของโรงพยาบาลชามะนาวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และบรรลุเป้าหมาย

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลชามะนาว ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

          1.  นายวรากร  รัตนะพัตน์    รมช. ว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม             กรรมการที่ปรึกษา

          2.  นายสมัคร  สุนทราภรณ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ด                       กรรมการที่ปรึกษา

          3.  นายสวัสดิ์   กาญจนา     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ด                  กรรมการที่ปรึกษา

          4.  นายสถาวร  มาตรการ     นายกเทศมนตรีเมืองเจ็ดสิบเจ็ด                     กรรมการที่ปรึกษา

          5.  ...ไกรสร  กันจัง     ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร .เมืองเจ็ดสิบเจ็ด  กรรมการที่ปรึกษา

          6.  นายเสถียร  เจริญกิจ    ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและสาธารณภัยเขตกรรมการที่ปรึกษา

          7.  นายนรา  ดอนกระ        นายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ด        กรรมการที่ปรึกษา

          8. นายคณาทัต จันทร์ศิริ   ประธานฝ่ายวิชาการและบริหาร สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA       กรรมการที่ปรึกษา

มีหน้าที่

ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุม กำกับ ตลอดจนวินิจฉัย สั่งการ แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายฤกษ์ดี  ดวงงาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชามะนาว               กรรมการ

2. นางผุดพรรณ  ผิวดี   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์                    กรรมการ

3. นายสมบัติ  สอนดี     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                         กรรมการ

4. นางรัตวดี  มากมั่น    รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล                 กรรมการ

5. นางจันทน์พร  ผ่องใส    หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล                         กรรมการ

มีหน้าที่

ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุม กำกับ ตลอดจนวินิจฉัย สั่งการ แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินงาน

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

          1.   นางจิดาภา  รักภักดี                        พยาบาลวิชาชีพ 7                    ประธานกรรมการ

          2.  นางอภิรดี  หองาม                           เภสัชกร 7                               รองประธานคนที่1

          3.  นางบุปผา  กลิ่นหอม                       พยาบาลวิชาชีพ 7                    รองประธานคนที่2

          4.  นางสาวกนกกรณ์  มีมาก                  พยาบาลวิชาชีพ 3                   กรรมการ

          5.  นางกรองจิตต์  ใจงาม                      พยาบาลเทคนิค 6                   กรรมการ

          6.  นางสาวคำนึงนิจ  ยิ้มย่อง                 เสมียนหอ                               กรรมการ

          7.  นางสาววณิชชากร  คิดดี                  พยาบาลวิชาชีพ 7                   กรรมการ

          8.  นางดรุณี  เกิดใหม่                           พยาบาลวิชาชีพ 6                   กรรมการ

          9.  นางถาวร  ใจจันทร์ติ๊บ                      พยาบาลวิชาชีพ 7                   กรรมการ

          10.  นางทิพมาส  วิหคชำเลือง               ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6                  กรรมการ

          11.  นางธัญญากานต์  เจริญพันธุ์          ผู้ช่วยเหลือคนไข้                     กรรมการ

          12.  นางนงลักษณ์  เยาว์ยืน                 พยาบาลเทคนิค 6                    กรรมการ

          13.  นางนพพร  รัตนวราหะ                  พยาบาลวิชาชีพ 4                   กรรมการ

          14.  นางสาวนวิยา  ฤทัยทิพย์               พยาบาลวิชาชีพ 3                   กรรมการ

          15.  นางสาวนารี  ลุยไฟ                      พยาบาลวิชาชีพ 6                   กรรมการ

          16.  นางสาวเนตรนภา  ตาฟ้า              พยาบาลวิชาชีพ 6                   กรรมการ

          17.  นายนิกร  หมูแก้ว                         โยธา-สนาม                            กรรมการ

          18.  นางสาวปริศนา  พิศวง                 พยาบาลเทคนิค 5                   กรรมการ

          19.  นางสาวพจมาน  สว่างวงศ์           พยาบาลเทคนิค 3                   กรรมการ

          20.  นางพรพรรณ  แอ่นดอน               ผู้ช่วยเหลือคนไข้                      กรรมการ

          21.  นางพัชราวดี  หมอบอก                พยาบาลวิชาชีพ 6                   กรรมการ

          22.  นางสาริกา  ลิ้นทอง                    พยาบาลวิชาชีพ 6                    กรรมการ

          23.  นางสาวทัดดาว  บุษยา               พยาบาลวิชาชีพ 3                    กรรมการ

          24.  นางนิด  เล็กน้อย                       พยาบาลวิชาชีพ 7                    กรรมการ

          25.  นางสุดา  ดวงดี                         แพทย์ 8                                  กรรมการ

          26.  นางสาวรัตนา  พังคาวัด              พยาบาลวิชาชีพ 6                    กรรมการ

          27.  นางพิศมัย  กระไดหัก                 พยาบาลวิชาชีพ 7                    กรรมการ

          28.  นางสาวน้ำทิพย์  ชโลมดิน          พยาบาลวิชาชีพ 6                    กรรมการ

          29.  นางเอ  น้ำใจ                             พยาบาลวิชาชีพ 7                   กรรมการ

          30.  นายสุรินทร์  ช้างเยอะ                 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   กรรมการ

          31.  นางสาวคณิต  คิดเร็ว                 พยาบาลวิชาชีพ 3                    กรรมการ

          32.  นางสาวดาว  เต็มฟ้า                  พยาบาลวิชาชีพ 7                    กรรมการ

          33.  นางวันเพ็ญ  เดือนสิบสอง           พยาบาลวิชาชีพ 5                    กรรมการ

          34.  นายมงคล  รักงาน                      ช่างไฟฟ้า                                กรรมการ

          35.  นางตาล  หวานดี                       คนงาน                                   กรรมการ

          36.  นางสาวแฟ  ขมปี๋                       พยาบาลวิชาชีพ 7                    กรรมการ

          37.  นางสาวครีม  มันย่อง                  พยาบาลวิชาชีพ 7                    กรรมการ

          38.  นายหาร  จานเดียว                     ผู้ช่วยเหลือคนไข้                       กรรมการ

          39.  นางสมศรี  แข็งแรง                    พยาบาลวิชาชีพ 6                     กรรมการ

          40.  นายสม  ศักดิ์ศรี                        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย     กรรมการ

          41.  นายเด่น  ดนัย                          ช่างแอร์                                     กรรมการ

          42.  นางสาวสุ  สานไกล                   พยาบาลวิชาชีพ 7                      กรรมการ

          43.  นางสาววัน  อังคาร                    พยาบาลวิชาชีพ 7                     กรรมการ

          44. นางส้มแป้น  ไร่อลวน                  พยาบาลวิชาชีพ 5                     กรรมการ

          45.  นางสาวนกเขียว  ไม้งาน             พยาบาลวิชาชีพ 5                     เลขานุการ

 

มีหน้าที่ดังนี้

1.  ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งภัยพิบัติต่างในโรงพยาบาลชามะนาว โดยบริหารงานในรูปแบบของ

สภาความปลอดภัยในโรงพยาบาลชามะนาว

2.  วางแผนจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน HA.

3.  จัดทำคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และ

ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลชามะนาว

4.  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่และองค์กรเครือข่ายของ

โรงพยาบาลชามะนาว

5.  จัดบุคลากรเพื่อรองรับแผนฉุกเฉิน และดำเนินการซ้อมแผนตามข้อกำหนดในคู่มือ

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลชามะนาวโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ …….. มกราคม .. …………….

 

(นายฤกษ์ดี  ดวงงาม)

นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชามะนาว

 

คำสั่ง โรงพยาบาลชามะนาว

ที่          /2548

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลชามะนาว

----------------------------------------------------------------------------

ด้วยโรงพยาบาลชามะนาวได้ดำเนินการจัดโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตาม

มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการป้องกันอัคคีภัยของ

โรงพยาบาลชามะนาว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยพิบัติอื่นๆ EmergencyResponse Team (ERT)

ทั้งภายในและโดยรอบโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 
คณะกรรมการบัญชาการแผนฉุกเฉิน

ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ผบ.แผน (Commander)

         คนที่ 1. .. จินตรา    มาทำไม        พยาบาลวิชาชีพ 7                              ผบ.แผนคนที่ 1

         คนที่ 2. นายเบิร์ด  ธงไตรรงค์           นักวิชาการสุขาภิบาล 5                       ผบ.แผนคนที่ 2

         คนที่ 3. นางแคท  ขี้จุ๊                       เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5                   ผบ.แผนคนที่ 3

         คนที่ 4. นายฤกษ์ดี  ดวงงาม             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชามะนาว       ผบ.แผนคนที่ 4

มีหน้าที่ดังนี้

1.    เข้าปฏิบัติหน้าที่ กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (บก.แผน) โดยทันที ก่อนพิจารณาประกาศใช้แผนฉุกเฉิน

2.    สนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติการตามแผนฯ

3.    อนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนฯ

4.    ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินฯ

5.    สรุปผลรายงานผลความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา และแถลงข่าวร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชามะนาว

6.    ให้ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ละคนเดียว ตามลำดับ 1 ถึง 4

7.    ร่วมดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติ

8.    ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติ

 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 ( ผู้ช่วย 1)

         คนที่ 1. .. พันนี   จุนพน       พยาบาลวิชาชีพ 5     ผช.1 คนที่ 1

         คนที่ 2. นางวรนุช  ฐานทัพ       พยาบาลวิชาชีพ 7     ผช.1 คนที่ 2

         คนที่ 3. นายดิลก  ทองคำแท้     เจ้าหน้าที่รังสี 5        ผช.1 คนที่ 3

มีหน้าที่ดังนี้

1.  ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และช่างฉุกเฉิน  โดยปฏิบัติหน้าที่ จุดรวมพล

2.  แก้ไขสถานการณ์ในส่วนรับผิดชอบ เพื่อให้การอพยพคน รวดเร็วและปลอดภัยครบถ้วน

3.  ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสดวกในด้านสาธารณูปโภคทั้งก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุ

4.  ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

6.  รายงานผลการการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน

7.  เตรียมรถพยาบาลเพื่อการส่งต่อ และดูและจัดการจราจรภายในโรงพยาบาล

8.   ให้ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ละคนเดียวตามลำดับ 1 ถึง 3

 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 (ผู้ช่วย 2) ( Fire Marshal )

          1.  นายอัษฎาวุธ  สินธิ                        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5      ผช. 2 คนที่ 1

          2.  นาย…………………..                                                                     ผช. 2 คนที่ 2

          3.  นาย…………………..                                                                     ผช. 2 คนที่ 2

มีหน้าที่ดังนี้

1.  เข้าสู่ที่เกิดเหตุพร้อมทีมดับเพลิงทันที และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งเป็นผู้เสนอใช้แผนฉุกเฉินเมื่อเห็นสมควร

2.  แก้ไขสถานการณ์

3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง

5.  ให้ความสะดวกกับหน่วยช่วยเหลือจากภายนอก

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 (ผู้ช่วย 3)

          1.  นายดีแทค  สัญญาณดี                    นายช่างเทคนิค 5                               ผช. 3 คนที่ 1

          2.  ………………………………                                                                   ผช. 3 คนที่ 2

          3.  ………………………………                                                                   ผช. 3 คนที่ 3

มีหน้าที่ดังนี้

1.    ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ และรักษาความสงบจราจร โดยปฏิบัติหน้าที่ จุดรวมพล

2.    ดูและการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญ มาที่จุดรวมพล และเตรียมการช่วยเหลือผู้ติดค้างในอาคาร เมื่อรับทราบจาก

ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และปฐมพยาบาล

3.    รายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน

4.    ให้ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ละคนเดียวตามลำดับ 1 ถึง 3

 

คณะกรรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

 

1.    ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ (Evacuation & Communication) ประกอบด้วย

1.  นายลิควิด  สีขาว                        จพ. เภสัชกร 5

2.  นางสาวหอมหวน  หีบหอม           พยาบาลวิชาชีพ 7

3.  นางสาวจันทร์ เจ้าของ                พยาบาลวิชาชีพ 7

4.  นายวินัย  ไกลสุด                       ยาม

5.  นางสาวฟ้า สีคราม                     พยาบาลวิชาชีพ 6

6.  นางสาวเทียน  หมีมี                   นวก.สาธารณสุข 6

7.  นายดำ  สนิท                             พนักงานซักฟอก ชั้น 2

8.  นายดิน  สอพอง                        พนักงานเปล

9.  นางสาวแดง  แรงฤทธิ์                จพ.การเงินและบัญชี 5

10. นางสาวพิมล   ดีดเร็ว                 พยาบาลวิชาชีพ 4

11. นายโคก   โตมาก                       คนงาน

มีหน้าที่ดังนี้

1.    ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้น (โดยใช้รหัสเพื่อป้องกันการแตกตื่น)

2.    ส่งสัญญาณเตือนภัยให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และประกาศแผนฉุกเฉิน

เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการแผนฯ

3.    แจ้งดับเพลิง/ตำรวจ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง

4.    จัดระบบการตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้อพยพ

5.    อพยพคนไข้ ญาติคนไข้ และเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ไปยังจุดรวมพล เมื่อประกาศแผนฉุกเฉิน

6.    ตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย/ญาติ และผู้มาติดต่อเพื่อหาผู้ติดค้างในอาคาร หากพบว่ามีผู้ติดค้าง ให้แจ้ง ผบ.แผน

เพื่อสั่งการให้ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ

7.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 โดยเฉพาะการตรวจเช็คจำนวนคนว่าครบ หรือขาด ด้วยความเร็ว

 

2. ทีมช่างฉุกเฉิน (Engineer) ประกอบด้วย

          1.  นายโชค  มีลาภ                            นวก.สุขศึกษา 5

          2.  นายกลม เกลี้ยงเกลา                     จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

          3.  นายเพลิง  พิมพ์ดี                         ช่างท่อ

มีหน้าที่ดังนี้

1.    ตัดไฟฟ้าเฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุทันที (ไม่ใช่ทั้งโรงพยาบาล)

2.    สนับสนุนน้ำในการดับเพลิง

3.    ประสานงานกับการไฟฟ้า/การประปา

4.    เตรียมอุปกรณ์ และพร้อมที่จะช่วยชีวิต หรือ รื้อถอน ทำลายสิ่งกีดขวาง ร่วมกับทีมดับเพลิง และทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ

5.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1

 

3. ทีมดับเพลิง (Fire fighting Team) ประกอบด้วย

          1.  นายตู้  อดิเรก                                 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์               หัวหน้า

          2.  นายพัฒนา  มากมาย                      พนักงานประจำตึก

          3.  นายศิริ  เลื่อนยศ                             คนงาน

          4.  นางสาวขวัญเรือน  แพรวพราย          พยาบาลวิชาชีพ 6

          5.  นางสาวรมยานนท์  น้อยนิดเดียว        พยาบาลวิชาชีพ 4

          6.  นายศักดิ์ชัย  ไพรเขียว                       คนงาน

          7.  นายชาตรี  ตรีชา                              คนงาน

          8.  นางพิมพ์ชัย  ใจชน                           พยาบาลวิชาชีพ 4

          9.  นางพัฒนา  วารีใส                            คนงาน

          10. นางสาวกาญจนา  สดสีใส                นักวิชาการสาธารณสุข 6

          11. นายสมจิตร  ทรัพย์สวย                     ยาม

          12. นางสาวดวงแก้ว  นิตยา                    พนักงานซักฟอกชั้น 2

มีหน้าที่ดังนี้

1.    เข้าทำการดับเพลิงขั้นต้น และขั้นปานกลาง จุดเกิดเหตุทันทีที่รับทราบ

2.    หาเครื่องดับเพลิงสนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุ

3.    ประสานงานกับทีมช่างฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการติดต่อลุกลาม

4.    ประสานงานกับทีมดับเพลิงภายนอก

5.    เตรียมพร้อมเครื่องช่วยชีวิต ที่จำเป็นต้องใช้ในบริเวณเพลิงไหม้

6.    พิจารณาสถานการณ์เพื่อการดำเนินการควบคุมเพลิง ร่วมกับหน่วยช่วยเหลือภายนอก

7.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 (Fire Marshal)

 

4.  ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ (Asset Control - Rescue) ประกอบด้วย

          1.  นางรัตนา  นาศรี                          พยาบาลวิชาชีพ 7

          2.  นางประภา  กลิ่นราตรี                   พนักงาน

          3.  นายทองงาม  เหลืองอร่าม             คนงาน

          4.  นายไพฑูรย์  พึ่งพา                       คนสวน

          5.  นายสมศักดิ์  พิลาสัย                    คนสวน

          6.  นายบุญเคลื่อน  ไม่อยู่ที่                 คนสวน

          7.  นางสาวประภา  กลิ่นราตรี             พยาบาลวิชาชีพ 7

          8.  นางทัศนีย์ ปานะวงศ์                    พยาบาลเทคนิค 6

มีหน้าที่ดังนี้

1.    ควบคุม ดูแลเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ไปยังจุดรวมพล

2.    ประสานงานกับทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ เพื่อหาผู้ติดค้างในอาคาร

3.    ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย และส่งต่อพยาบาลเครือข่าย

4.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3

 

5. ทีมรักษาความสงบ-จราจร (Security & Traffic) ประกอบด้วย

          1.  นายวินัย  ไกลบ้าน              เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 4        หัวหน้า

          2.  นายมงคล  รองสอง             เภสัชกร 3

          3.  นางสาวอตินุช  น้อยโรค       คนงาน

          4.  นางก้อย  ดอกแก้ว               ผู้ช่วยเหลือคนไข้

มีหน้าที่ดังนี้

1.    ป้องกันการบุกรุก

2.    ป้องกันเหตุร้าย-ลักทรัพย์

3.    ใช้เครื่องกั้นจัดการจราจรภายใน และรอบบริเวณโรงพยาบาล

4.    อำนวยความสะดวกให้หน่วยดับเพลิง และหน่วยช่วยเหลือ

5.    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

6.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

 

สั่ง วันที่                 มกราคม  .. 2548

 

 

(นายฤกษ์ดี  ดวงงาม)

นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชามะนาว

 

INDEX
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>