ลำดับที ่11 บทที่ 9

ภาษาสื่อสารในโรงพยาบาล

Update

A01

A02

A02-E

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

คำอ่าน

คำย่อ

คำเต็ม

คำแปล

ไกเน่

GYNAE

Gynecology  Department

แผนกนรีเวชกรรม

โคม่า

-

Coma

อาการหนัก

จักษุ

-

-

แผนกตา

ชาร์ท

-

Chart

แฟ้มประวัติผู้ป่วย

ซัพพลาย

-

Sypply

หน่วยจ่ายกลาง

ซาร์ส

SARS

Severe  Acute  Respiratory Syndrome

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง

ซี ซี ยู

CCU

Coronary  Care  Unit

แผนกผู้ป่วยโรคหัวใจ

ซีที

CT

Computerized  Tomography

การเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ซีพีอาร์

CPR

Cardio Pulmonary  Resusitation

การช่วยฟื้นคืนชีพ

เซอเจอรี่

SURG

Surgical Department

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ดิฟิบ

Defib

Defibrillator

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ากำลังสูง

ดิสชาร์ด

D/C

Discharge

การจำหน่ายผู้ป่วย

ดีเอม

DM

Diabetes  millitus

โรคเบาหวาน

ไดแอ็ก

Dx.

Diagnosis

การวินิจฉัยโรค

ทรีทเม้นท์

Rx.

Treatment

การรักษา

ที พี อาร์

T P R

Temperature , Pulse Respiration

การวัดอุณหภูมิ , ชีพจร  ,  การหายใจ

เนิร์ซเชอรี่

NS

Nursery

แผนกเด็กอ่อน

บลัดแบ็งค์

BB

Blood  Bank

ธนาคารเลือด

บีพี

BP

Blood  Pressure

แรงดันโลหิต

บีเอ

BA

Self  Contained  Breathing  Apparatus

หน้ากากหายใจแบบมีถังอัดอากาศสำหรับใส่ป้องกันควันไฟ -ก๊าซพิษ

เบิร์ด

-

Bird

เครื่องช่วยหายใจ

พาราไล

paraly

paralysis

อัมพาต

พีซียู

PCU

Patient  Care  Unit

ศูนย์สุขภาพชุมชน

พีที

PT

Physical  Therapy Department

แผนกกายภาพบำบัด

พีพี

PP

Peuperium

แผนกหลังคลอด

เพ็ด

PED

Pediatric  Department

แผนกกุมาร

ภาษาสื่อสารในโรงพยาบาล

คำอ่าน

คำย่อ

คำเต็ม

คำแปล

ไฟร์  มาร์แชล

-

Fire  Marshal

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน2 มีหน้าที่ควบคุมทีมดับเพลิง

ไฟ  อะลาม

-

Fire  Alarm

สัญญาณแจ้งเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้

รีเฟอร์

-

Refer

การส่งต่อผู้ป่วย

แล็บ

Lab

Laboratory

ห้องชันสูตร

วอร์ด

-

Ward

หอผู้ป่วย

ศูนย์เปล

ศูนย์เปล

-

จุดบริการเปลเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ห้องโพส

ห้อง Post

Post  Mortem  Room

อาคารเก็บศพ

เหม็ด

MED

Medicine Department

แผนกอายุรกรรม

ออร์โธ

Ortho

Orthopedic  Department

แผนกศัลยกรรมกระดูก

อะเรส

Arrest

Cardiac  arrest

ภาวะหัวใจหยุดเต้น

อัลตร้าซาวด์

U/S

Ultrasound

การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้า

อี  อาร์  ที

ERT

Emergency  Response  Team

ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

อีเคจี

EKG

Electro  Cardiography

การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า

อีอาร์

ER

Emergency  Room

ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

อีเอ็นที

ENT

Ear - Nose -Throat  Center

แผนกหู-คอ-จมูก

เอ็กซเรย์

X-RAY

X-RAY

แผนกรังสีวิทยา

เอชเอ็น

HN

Hospital  Number

เลขทะเบียนประจำตัวผู้ป่วยนอก

เอ็นพีโอ

NPO

Nothing  Per  oral

งดอาหารและน้ำทางปากทุกชนิด

เอ็นอาร์

NR

Non  Resuscitation

ไม่ช่วยฟื้นคืนชีพ

เอเอน

AN

Admission Number

เลขทะเบียนประจำตัวผู้ป่วยใน

เอเอ็นซี

ANC

Ante  Natal   Clinic

แผนกฝากครรภ์

แอ๊ดมิด

Admitted

Admission

การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แอมบู

Ambu

Automatic Manual Breathing  Unit

เครื่องมือหายใจชนิดใช้มือบีบป้อนออกซิเจนเข้าสูปอดและกำหนดจังหวะการบีบ

แอมบูแลนซ์

 

Ambulance

รถพยาบาลฉุกเฉิน

 

ภาษาสื่อสารในโรงพยาบาล

คำอ่าน

คำย่อ

คำเต็ม

คำแปล

แอลอาร์

LR

Labour  Room

ห้องคลอด

โอพีดี

OPD

Out  Patient  Department

แผนกผู้ป่วยนอก

โอพีดีการ์ด

OPD Card

Out  Patient Department Card

เอกสารประวัติผู้ป่วยนอก

โออาร์

OR

Operation  Room

ห้องผ่าตัด

ไอ วี ฟลูอิด

I.V. Fluid

Intra  Venus  Fluid

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ไอซียู

ICU

Intensive  care  unit

แผนกผู้ป่วยหนัก

ไอพีดี

IPD

In Patient  Department

แผนกผู้ป่วยใน

 

 

 

 

 

 

ภาษาท้องถิ่นเชียงราย

คำพูด

คำแปล

คำพูด

คำแปล

กั๋ดต้อง

อาการอึดอัดแน่นในท้อง

ต๋อนแลง

เวลาเย็น

กาด

ตลาด

บ่เป็นหยัง

ไม่เป็นไร

กำปื้นเมือง

ภาษาท้องถิ่น

บ่ฮู้  บ่หัน

ไม่รู้ไม่เห็น

กำอู้

คำพูด

ปอง

บวม หรือ พอง

กิ๋นข้าว

รับประทานอาหาร

ปั๋นปอน

ให้พร

กึดเติง

คิดถึง

เป๋นจะไดมา

เป็นอะไรมา

แกนต้อง

เสียดท้อง

พ่ออุ้ย

ตา , ปู่

ของกิ๋น

อาหาร

ม๋วนแต้ๆ

สนุกสนาน

ขะใจ๋เร็วๆ

รีบๆหน่อย

เมาหัว

วิงเวียนศีรษะ

ไค่ฮาก

คลื่นไส้

แม่อุ้ย

ยาย , ย่า

งาม

สวย

ลาสา

ปล่อยปะละเลย

งามขนาด

สวยมากๆ

สะบ๊ะ

สิ่งของหลายชนิด

จะไปยะ

ห้ามทำ

หลุต้อง

ถ่ายอุจจาระเหลว

เจ็บแค็บ

ปวดบริเวณไหล

หายใจ๋อิด

หายใจหอบเหนื่อย

เจ็บต้อง

ปวดท้อง

ฮาก

อาเจียน

ต๋อนกล๋างวัน

เวลาเที่ยงวัน

ฮู้จั๊กกั๋นไว้

รู้จักกันไว้

INDEX
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>