FARA in detail

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(Emergency Medical Services System - EMSS)

 

EFAR Singapore

พันธกิจ (Mission)

• ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างมีมาตรฐาน

• พัฒนาให้มีศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์พัฒนาความสามารถของโรงพยาบาล

Hospital strategies

  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการบริการ และการรักษาพยาบาล

  2. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการปฐมภูมิ และสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชน,ชุมชน

  3. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสามารถของโรงพยาบาลด้านทุติยภูมิ ,ตติยภูมิ และศูนย์บริการการ แพทย์เฉพาะทาง(Center of Excellence)

  4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการ

  5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมนวัตกรรม

เจตจำนง

•มุ่งให้บริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวดเร็ว  ปลอดภัย  ถูกต้องตามมาตรฐาน

• พัฒนาการเป็นศูนย์อุบัติเหตุ (center of excellence)

 

หน้าที่และขอบเขตบริการ

  1. ให้บริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ผู้ป่วยฉุกเฉิน

  2. ให้บริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ผู้ป่วยฉุกเฉิน  ณ. จุดเกิดเหตุในเขตอำเภอเมือง  จังหวัด  นครปฐม

  3. เป็นศูนย์รับการส่งต่อระดับตติยภูมิ ทางด้านอุบัติเหตุ

เป้าหมายของหน่วยงาน

 

• ให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ

• เป็นศูนย์อุบัติเหตุ (center of excellence) ที่ได้มาตรฐาน

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(Emergency  Medical  Services  System - EMSS)

หมายถึง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย

• บุคลากร

• เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

• ยานพาหนะ

• ระบบแจ้งเหตุ

• ระบบการประสานงาน

• สถานพยาบาล

• ระบบส่งต่อ

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Emergency Medical Services (EMS)

หมายถึง  การให้บริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน    จุดเกิดเหตุ โดย

• มีบุคลากรที่มีความรู้ออกปฏิบัติการพร้อมรถพยาบาลที่มีเครื่องมือ ในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง  หลังการรักษาแล้ว มีการนำส่ง รพ.

โดยมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ

• กิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของแพทย์

• ให้บริการ  24  ชั่วโมง

ผู้ประสบเหตุที่ให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

(First Responder)

หมายถึง ผู้ช่วยเหลือทั่วไปที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงาน ที่ได้มาตรฐานและตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง เพื่อ

ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น  อาสาสมัคร  มูลนิธิ   ตำรวจ  ประชาชน

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสบเหตุที่ให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน

(1)   คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วย

(2)   ประเมินภาวะคุกคามชีวิต

(3)   ป้องกันภาวะคุกคามชีวิตและการบาดเจ็บเพิ่ม

(4)   บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย

(5)   ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(6)   ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอการช่วยเหลือจากหน่วยบริการทางการแพทย์

  การทำหน้าที่พลเมืองดี เข้าไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  จะต้องมีความซื่อสัตย์   ไม่ลักขโมยสิ่งของจากผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น

  เครื่องประดับเงิน หรือทรัพย์สมบัติต่างๆ

 การรับแจ้งเหตุ

1)   แนะนำตนเอง และหน่วยงาน

(2)   ซักถามข้อมูล ในเรื่อง

• สถานที่เกิดเหตุ

• เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน

• เพศ อายุ ของผู้บาดเจ็บ และอาการของแต่ละคน

• มีผู้ช่วยเหลือเบื้องต้นหรือยัง

• ชื่อผู้แจ้ง หรือ ผู้ให้การช่วยเหลือ และ

• เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

 

การแจ้งขอความช่วยเหลือ

 

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น  1669,  191 หรือเบอร์โทรศัพท์ของ รพ. ที่ใกล้ ที่เกิดเหตุแจ้งข้อมูลดังนี้

(1)  เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน แต่ละคนมีอาการอย่างไร

(2)  สถานที่เกิดเหตุ

(3)  ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร

(4)  ชื่อผู้แจ้งที่ขอความช่วยเหลือ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

(5)  ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ   จนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงที่เกิดเหตุ

  หลักการในการส่งต่อผู้ป่วยมา ร.พ.

•โทร.แจ้งล่วงหน้า

•ป้องกันกระดูกสันหลังส่วนคอ

• เมื่อไม่แน่ใจอาจโทร.ปรึกษา

•นำส่ง ร.พ.ที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด

เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่1

• ผู้ป่วยหมดสติ

• ความดันโลหิตต่ำกว่า 90 ม.ม. ปรอท

• หายใจต่ำกว่า 10 หรือมากว่า 29

เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่2

• มีภาวะอกรวน

• มีกระดูกแขน ขาหัก หรือกระดูกเชิงกรานหัก

• มีแขน หรือขาขาด

• ถูกยิง หรือแทงเข้าช่องอก ท้อง หรือ ศีรษะขยับแขน ขาไม่ได้

• มีอุบัติเหตุร่วมกับไฟไหม้

เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่3

• กระเด็นออกนอกรถ

• มีผู้โดยสารในคันเดียวกันเสียชีวิต

• ชนด้วยความเร็วสูง (รถ 64 กม/ชม,MC 32 กม/ชม)

• รถยุบมากกว่า 50ซม หรือเข้าห้องโดยสาร > 30 ซม

• รถพลิกคว่ำ

• ตกจากที่สูงกว่า 6 เมตร

เกณฑ์ในการพิจารณาขั้นที่4

• อายุน้อยกว่า 5 หรือมากกว่า 55 ปี

• ตั้งครรภ์

• มีโรคหัวใจ, เบาหวาน หรือโรคปอด

• อ้วนมาก

• เลือดแข็งตัวช้า

เกณฑ์ในการพิจารณา

• กรณีไม่แน่ใจให้ส่งศูนย์อุบัติเหตุ

Home page